Wyniki badań bieżących

Dane prezentowane są w postaci tablic o ustalonym układzie
Od 2015 roku zbierane są w urodzeniach i zgonach odpowiednio: obywatelstwo matki i obywatelstwo osoby zmarłej. W związku z tym począwszy od danych za 2015 rok naliczamy tablice 67 (urodzenia) i 61 (zgony).

Główny Urząd Statystyczny informuje, że dane dotyczące liczby i struktury ludności oraz współczynników demograficznych:
 • dla 2015 roku przy opracowaniu bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2015 r. uwzględniono dane z zakresu migracji zagranicznych (imigrację i emigrację) dotyczącą 2014 roku. Przyczyną rezygnacji z danych za 2015 rok jest niedostateczna ich jakość (brak kompletności) i dlatego dane o migracjach zagranicznych za 2015 rok nie będą prezentowane. Jednocześnie informujemy, że dane o małżeństwach, urodzeniach żywych, zgonach oraz migracjach wewnętrznych (napływ i odpływ) dotyczą 2015 roku.
 • od 2011 roku dane są opracowywane przy uwzględnieniu wyników NSP’2011.
 • rok 2010 jest prezentowany w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające wyniki NSP’2002 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2011. Do numerów tablic, w których dane są prezentowane w dwóch wersjach dodano sufiks „-NSP2011”;
 • lat 2002-2009 zostały opracowane przy uwzględnieniu wyników NSP’2002;

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku nowych wzorów karty urodzenia oraz karty martwego urodzenia możliwa jest prezentacja danych o urodzeniach martwych od roku 2018 w szerszym zakresie niż w latach 2015 – 2017. Jednocześnie w nowych wzorach zmieniono zapisy dotyczące liczby dzieci urodzonych przez matkę, co spowodowało poważne problemy z prawidłowym wypełnianiem tych informacji przez lekarzy. W konsekwencji za ten rok nie była możliwa prezentacja danych o urodzeniach według kolejności urodzenia dziecka. W związku z powyższym w tablicach za rok 2018: 9, 17, 24, 32, 38, 55, 60 zostały wprowadzone zmiany, a tablice 2, 2P, 3 PR, 14, 18, 19, 23, 26, 36, 43, 50 – 52, 58, 62 nie są udostępnione. Ponadto zakres niektórych tablic został rozszerzony, np. o poziom województw: 38AW, 55AW, 60AW.

Dostępne dane w latach 2015-2017 dotyczą wyłącznie urodzeń żywych. Brak opracowanych danych o urodzeniach martwych wynika z wprowadzenia nowego dokumentu „karta martwego urodzenia” (rozporządzenie Ministra Zdrowia – DZ. U. 2015, poz. 171, z dn. 12 stycznia 2015 r.) niezawierającego podstawowych danych medycznych. Od 2015 roku nie są również zbierane informacje : Źródło utrzymania oraz Liczba dzieci urodzonych w danym małżeństwie. W związku z tym od 2015 roku nie naliczamy tablic 5 i 61, a tablice 9, 17 i 19 są naliczane wg „Liczby dzieci ogółem urodzonych przez matkę”.

Od 2015 roku nie są zbierane w małżeństwach informacje : Status na rynku pracy i Liczba poprzednio zawartych małżeństw. W związku z tym od 2015 roku nie naliczamy tablic 13 i 20.

W maju 2014 zostały skorygowane dane za 2012 rok dla województwa małopolskiego i Polski ogółem:
 • w zakresach tematycznych "Stan ludności" i "Urodzenia" skorygowano dane bezwzględne oraz współczynniki
 • w pozostałych zakresach tematycznych skorygowano tylko współczynniki:
  • Małżeństwa - tablica nr 37
  • Migracje wewnętrzne - tablice nr 42b, 56
  • Rozwody - tablice nr 1, 1a tylko dla województwa małopolskiego
  • Separacje orzeczone - tablice nr 1, 1a tylko dla województwa małopolskiego
  • Separacje zniesione - tablica nr 1
  • Zgony - tablice nr 2, 30, 39, 40
Zmiana dotyczy przesunięcia 103 urodzeń żywych między gminami Jordanów, tj. z miasta do gminy wiejskiej. W wyniku powyższych zmian oraz w związku z kontrolą danych za 2013 rok – niewielkim zmianom uległy także opublikowane wcześniej dane o ludności według stanu w dniu 30 VI 2013 r. oraz tablice bilansowe za I i II kwartał oraz I półrocze 2013 r.
Ikona pomocy Pomoc
Krok Ikona krok 1 Rozwiń wybrany zakres tematyczny
Krok Ikona krok 2 Rozwiń wybrany rok
Krok Ikona krok 3 Rozwiń wybraną tablicę
Krok Ikona krok 4 Wybierz zakres terytorialny danych (rozpocznie się pobieranie pliku)
Krok Ikona krok 1 Wybierz numer strony listy wyszukanych tablic
Krok Ikona krok 2 Rozwiń wybraną tablicę
Krok Ikona krok 3 Rozwiń wybrany rok
Krok Ikona krok 4 Wybierz zakres terytorialny danych (rozpocznie się pobieranie pliku)

Obraz prezentujący rozwinięte drzewo tablic wynikowych
Ikona pomoc
Wybierz zakres danych
Ikona rozpocznij wyszukanie
Ikona zamknij listę wyszukanych tablic