2023-08-03

Trwanie życia

Przeciętne (średnie) dalsze trwanie życia jest to wskaźnik, który wyraża średnią liczbę lat, jaką w danych warunkach umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba pochodząca z badanej populacji (Jerzy Z. Holzer „Demografia” PWE 2003).

Tablice trwania życia składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą matematycznie określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia się. Wartości tych funkcji oblicza się na podstawie liczby osób zmarłych w danym roku (według wieku i płci) oraz liczby ludności (według wieku i płci) zgodnie ze stanem na środek danego roku (tj. 30 czerwca).

W tablicach trwania życia stosowane są następujące oznaczenia parametrów:

  • qx – prawdopodobieństwo zgonu osoby w wieku x ukończonych lat,
  • lx – liczba osób dożywających wieku x ukończonych lat,
  • dx – liczba osób zmarłych w wieku x ukończonych lat,
  • Lx – ludność stacjonarna – uśredniona liczba osób żyjących w wieku x lat,
  • Tx – skumulowana ludność stacjonarna - łączna liczba lat, jaką mają do przeżycia – do końca trwania tej generacji – osoby w wieku x ukończonych lat,
  • ex – przeciętne dalsze trwanie życia osoby w wieku x ukończonych lat.

Aktualnie stosowana przez GUS metoda liczenia parametrów trwania życia prezentowana jest w corocznie wydawanej publikacji Trwanie życia w rozdziale „Metodologia obliczania tablic trwania życia”.

W ramach Platformy Analitycznej SWAiD - Dziedzinowa Baza Wiedzy Główny Urząd Statystyczny udostępnił Dziedzinową Bazę Wiedzy Demografia, która umożliwia dostęp m.in. do zestawień predefiniowanych:

Trwanie życia - zestawienia predefiniowane